“Бошланғич таълимдаги муаммоларни бартараф этиш йўллари”. Методик тавсиялар Ушбу методик тавсия РТМ ҳузуридаги “Бошланғич таълим” йўналиши бўйича Илмий - методик кенгашнинг 2015 йил 14 февралдаги ишчи гуруҳи йиғилишида муҳокама этилиб, фойдаланиш учун жойларга юборишга тавсия этилди.
Бүгинги күнде мектепке шекемги билимлендириў процессинде балаға инсаныйлық принциплер тийкарында тәлим-тәрбия бериў - әҳмийетли ўазыйпалардың бири есапланады. Оның тийкарын балаларды ҳәр тәреплеме раўажландырыў, олардың өзине тән өзгешелиги, жеке сыпатларын ҳәм интеллектуал имканиятларын жүзеге шығарыў, тәрбияшы менен тәрбияланыўшылар арасында тығыз қарым-қатнасларды қәлиплестириў дәўир талабы болып табылады
Tunda osmonda oy va yulduzlar ko`rinadi. Kunduzi quyosh nuridan tog` yaylov, o`rmon, cho`llardagi o`simliklar bahramand bo`ladi: Tog`, o`rmon, cho`llarda turli hayvonlar yashaydi. Osmonda har xil qushlar parvoz qiladi. Bazida osmonda bulutlar suzib yuradi. Ayrim kunlari yomg`ir yog`adi. Havo soviganda esa yomg`ir qorga aylanadi. Qor va yomg`ir suvlaridan daryolar hosil bo`ladi. Ko`pgina daryolar o`z suvini ko`l yoki dengizlarga quyadi. Daryo ko`l va dengizlar har xil suv o`tlari va suv hayvonlariga boy. Bularning barchasi tabiatdir.
Diqqat psixik faoliyatining yo’naltirilishi bilan birga uning to’planishini taqozo qiladi. Psixik faoliyatning bir joyga to’planishi – mazkur faoliyatga hech qanday aloqasi bo’lmagan hamma boshqa narsalardan diqqatni chalg’itish demakdir. Diqqatning bir joyga to’planishi deganda mazkur faoliyatga butunlay berilish, unga ozmi – ko’pmi chukur e’tibor berish tushuniladi.
Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг II боскичи таълим мазмунида кенг камровда ильор педагогик технологияни жорий этий вазифасини кўймокда. Бу вазифани бажаришда мактаб фан хоналарининг замон талаби даражасида жихозланиши мухим ахамиятга эга. Ўрта мактабда ўкитиладиган мехнат таълими фанининг максади - ўкувчиларни аклий ва жисмоний мехнат турлари, жараёнлари хамда касблар билан дастлабки таништириш, касб танлашга тайёрлаш, мехнатга кизиктириш хамда мехнатсеварликни шакллантириш оркали уларнинг касбгача тайёргарликларини амалга оширишдан иборат.
Namangan Davlat universiteti 4-bosqich Kasb ta’limi yo’nalishi talabasi Mirzaxmedova Mohiraning «Mahsulot ishlab chiqarish asoslari» fanidan “Qiz bolalar jaketini yig’ish va oxirgi ishlov berish” mavzusida tayyorlagan referati talabaning mustaqil izlanishi asosida yozilgan. Unda qiz bоlаlаr jaketini lоyihаlаsh vа mоdеllаshtirishda qiz bolalar gavdasining hususiyatlarini o’rganish, qiz bоlаlаr jaketini qo’yiladigan talablar, gavdadan o’lchov olish, ko’ylak konstruktsiyasini chizishda hisob-kitob ishlarini bajarish, kabi masalalari ko’rib chiqilgan va unda keltirilgan ma’lumotlardan dars jarayonida foydalanish usuli bayon etilgan.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар