Овқатланиш корхоналарининг турлари ва улардаги меҳнат ва техника хавфсизлигини таъминлаш Самарқанд шаҳар «Юлдуз» ресторанинг техника хавфсизлиги ва ёнғинга қарши тадбирларни ишлаб чиқиш.
Овқатланиш корхоналарининг турлари ва улардаги меҳнат ва техника хавфсизлигини таъминлаш • Самарканд шаҳар «Юлдуз» ресторанининг техника хавфсизлиги ва ёнғинга қарши тадбирларни ишлаб чиқишдан иборат
O‘quv qo‘llanmada metallarni gaz bilan payvandlash, gaz alangasida metallarga ishlov berishning rivojlanish tarixi, gaz alangasida materiallarga ishlov berishda qo‘llaniladigan turli xil payvandlash usullari, yig‘ish va payvandlash qurilmalari, jihozlari hamda payvand birikmalarining sifat nazorati usullari yoritilgan. Shuningdek, metall va qotishmalarni kesish usullari, gaz alangasi yordamida payvandlash va kesishni me’yorlash, xavfsiz ishlash yo‘llari bayon qilingan.
"Ularni muntazam tortib turish vaznini va uning muayyan vaqt ichida qancha ortganligini aniqlashga imkon beradi. Chorva mollarining o’sishini nazorat qilish uchun ular tug’ilganidan keyin birinchi kuni, undan keyin esa quyidagi muddatlarda: qoramollar va otlar – 1,2,3,4,5,6,7,9,12,18,24 oyligida; cho’chqalar – 1,2,3,4,6,9,12,18,24 oyligida, qo’ylar – 1,4,12, 24 oyligida tortiladi."
Ma'ruza matnlari "Yo`nalishga kirish" fanidan bo`lib, oliy o`quv yurti Elektroenergetika mutaxasisliklari talabalariga kelajakda o`z sohalarini chuqur o`zlashtirishlarining asosi bo`lgan energetika va uning hozirgi zamon jamoatchiligidagi roli tarixiy taraqqiyoti hamda texnik taraqqiyotiga ta'sirini o`rganishga yordam beradi. Ushbu ma'ruza matnlari 5520200 "Elektr energetikasi" yo`nalishi bo`yicha tahsil olayotgan talabalar uchun tavsiya etilgan.
АММИАК – нашатир хидига ўхшаш бўлган ҳидли рангсиз газ бўлиб, -33 - -350 С да рангсиз суюқлик ҳолатига ўтади. Сувда яхши эрийди. Ҳаво билан 4:3 миқдордаги аралашмаси портлаши мумкин.
5860100 –«Хаётий фаолият хавфсизлиги» таълим йўналиши бўйича тайёрланадиган бакалаврлар укув режасига кўра «Ёнғинга қарши сув таъминоти» фанини назарий ва амалий урганишлари ҳамда ушбу фанидан курс иши ва битирув малакавий ишлари бажаришлари кўзда тутилган. Ушбу укув қўлланмада фаннинг нарий материаллари ҳамда курс ва битирув малакавий ишларининг ҳисоблаш-тушинтириш матни ва график-чизма ишлари бажарилиши бўйича кўрсатмалар, иш мавзусига тегишли қисқача назарий қисм, ишнинг бажарилиш тартиби, иш натижаларини расмийлаштириш ва химоя қилиш тартиби ва тавсия этиладиган адабиётлар руйхати келтирилган.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар