Teaching English to the young learners is not easy because English is not their mother tongue and it is a new thing for them. The teacher should have a good and an interesting technique to introduce English for them, so that the young learners will be interested and motivated to learn English. There are a lot of ways to introduce English to the young learners. One of them is by using games. As we all know that children like play, so by using games as the teaching method the students can be more interested to learn English. Games are not only for fun but also for motivating students to master English fast and easily.
Pedagogika fani va amaliyotida «pedagogik texnologiya», «ta'lim texnologiyasi», «o'qitish texnologiyasi» kabi atamalardan keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga ularni tushunish paytida alohida fikrlar mavjud. Avvalambor, «texnik texnologiya» va «pedagogik texnologiya» tushunchalarining mohiyatini aniqlaylik. «Texnologiya» - yunoncha ikki so'zdan – «texnos» (techne) – mahorat, san'at va «logos» (logos) – fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topgan. Bu ifoda zamonaviy texnologiya jarayonini to'liq tavsiflab berolmaydi.
XIV asrning 2-choragidan dastlab Italiyada kapitalistik munosabatlarning kurtaklari ko`zga tashlana boshlaydi. Ayni shu davrdan uning mafkurasi sifatida Renessans harakati ham yuzaga keladi. “Renessans” frantsuzcha so`z bo`lib, “uyg’onish” degan ma`noni bildiradi. Bu harakat feodalizm tuzumi va katolik cherkoviga muxolifotda bo`lib, ular bilan g’oyaviy kurash jarayonida rivojlandi. Renessans Evropaning boshqa mamlakatlarida XV asrning o`rtalarida yuzaga keldi va XVII asrga qadar davom etdi. Bu harakat shaxs erki, uning ozodligini bosh maqsad qilib olgani, sababli uning vakillari o`zlarini gumanistlar deb atadilar. Ma`lumki, lotincha, “gumanist”- so`zi “insoniy” degan ma`noni ifodalaydi.
“Morfologiya” so’zi grek tilidan olingan bo’lib, “morphe”-shakl, “logos”-ta’limot degan ma’noni anglatadi. Morfologiya grammatikaning bir qismi bo’lib, so’zlarning tuzilishini shaklini, so’z turkumlarini, ularning turlanish va tuslanish hodisalarini va so’zlarning yasalishlarini o’rganadi. Shunday qilib, morfologiya so'z turkumlari va ularning grammatik shakliari bo'yicha bahs yuritadi.
Ertaklar dunyodagi boshqa xalqlar og'zaki ijodida keng tarqalganidek, o'zbeklarda ham eng ommaviy janrlardan biri sifatida turli viloyatlarimizda yashaydigan yurtdoshlarimiz tomonidan sevib aytib kelingan. Ularning juda qadim zamonlardan yaratilganini «ertak» atamasining Mahmud Koshg'ariy tomonidan 1074 yilda yozilgan «Devonu lug'oti-t-turk» asarida «etuk» tarzda qo'llanganidan bilsa bo'ladi: «Etuk – hikoya, ertak; biror maqsadni shohga bildirish, hikoya qilish uchun ham bu so'z qo'llanadi.
Cřest un processus complexe, qui comprend la formation de l'image perceptive dans la conscience de l'auteur sur la base de la perception et la reconnaissance d'un objet ou d'un phénomène de la réalité dřaprès ses caractéristiques spécifiques, ainsi que sa présentation au lecteur afin que l'image a été identifiée sur la base de celui-ci, le lecteur, l'expérience, et en même temps il reflète le poids de l'unicité de la vision et de la prestation de la méthode de l'auteur individuel Ŕ de style.
Целью высшего образования, по мнению нашего президента, является подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных кадров, способных обеспечить социально – экономическое и культурное развитие нашей страны, самостоятельно работать по избранной специальности в условиях рыночной экономики. Так указано в Национальной программе по п0одготовке кадров высшего образования, реализация которой «даст возможность поднять на совершенно новую ступень всю систему образования независимого Узбекистана».
В каждом языке существуют слова, которые отражают связь языка с культурой. К таким словам относятся реалии. Реалии как объект исследования начали рассматривать в 50-х гг. прошлого века. При противопоставлении языков и культур выделяют совпадающие и несовпадающие элементы. Проблема перевода безэквивалентной лексики является актуальной для науки и практики перевода. Так как художественной литературе, в повседневной и профессиональной лексике часто встречаются слова, которые при переводе создают определенные трудности для переводчика.
Mazkur Bitiruv Malakaviy ishimizning maqsadi bo’lajak chet tili o’qituvchilariga kasb mahoratlarini yanada oshirishda, zamonaviy multifikatsion vositalarning ahamyati va ulardan foydalanishning pedagogik-psixologik asoslari xususida tushuncha va tavsiyalar berish,

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар