Mazkur maruza matnida O‘quv fanining maqsadi va vazifalari Fanni o‘qitishdan maqsadi – talaba-yoshlar ongi va qalbiga milliy va umuminsoniy ma’naviy qadriyatlarni singdirish orqali ularda yuksak ma’naviyat va ma’naviy qashshoqlashuvning inson va jamiyat hayotidagi mohiyatni tushunib etish hamda yuksak ma’naviyatga ega bo‘lish malakalarini shakllantirishdan xaqida malumotlar berilgan.
Mazkur taqdimotda «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar» to’g’risidagi qonun. Vijdon erkinligi tushunchasi. Dunyoviy davlat va din. Diniy e’tiqod erkinligi. Siyosat va din. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar masalasi. Dinni davlatdan ajratilishi. Diniy tashkilotlarning ma’naviy faoliyati. Mustaqillik va din. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi tomonidan vijdon erkinligining kafolatlanishi. Diniy qadriyatlarning tiklanishi. Komil inson tarbiyasidagi ularning o’rni. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida”gi yangi tahriragi qonun mazmuni va mohiyati.Bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza taqdimot talabalarning “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy marifiy asoslari” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.
Н.Валиева ва Б.Болтабоевнинг “Маънавият асослари Диншунослик ” номли ўқув-услубий қўлланмаси олий ўқув юртлари талабалари, академик лицей ва мактаб ўқувчилари, абитуриентлар ва ўқитувчиларига бағишланган. мазкур ўқув-услубий қўлланма Университет барча талабалари учун “Маънавият асослари Диншунослик ” фанидан тузилди. Дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг камлигини ҳисобга олиб, берилган саволларга кенгроқ жавоблар, янги маълумотлар келтирилган. Қўлланма талабаларнинг “Маънавият асослари Диншунослик ” фанини янада чуқур ўзлаштиришга яқиндан ёрдам беради деб айта оламиз.
Mazkur taqdimotda Missionerlik va prozelitizmning salbiy oqibatlari. Missionerlikning kelib chiqishi. Dastlabki missionerlik faoliyati. «salb yurishlari» va missionerlik. Missionerlikning tashkiliy asoslari jaxondagi missionerlik tashkilotlari. Prozelitizm. Prozelitizmni keltirib chiqarayotgan salbiy oqibatlari. Uning yoshlarga tahdidi, milliy qadriyatlarning emirilishiga xarakat. Missionerlikka qarshi kurashning mafkuraviy va xuquqiy asoslari. Zamonaviy missionerlik uyushmalari. Dunyoning diniy manzarasi. Diniy ma’rifat va bag’rikenglik-konfessiyalararo hamkorlik va barqaror taraqqiyot omili. Markaziy Osiyo mintaqasida missionerlik xarakatlarini kuchaytirishga urinishlar. ma’naviy qashshoqlashuvning salbiy oqibatlari haqida tegishli bilimlarni talabalarga etkazish va ularda bu jarayondan ogoh bo‘lish ruhiyatini shakllantirish; bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza taqdimot talabalarning “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy marifiy asoslari” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.
Диний эътикод инсоният тарихининг барча боскичларида маънавий- маданий хаётнинг мухим булаги сифатида барча мамлакатлар ва жамиятларнинг маънавий-маданий ва хатто, иктисодий тараккиётига бевосита ёки билвосита уз таъсирини курсатиб келган.
Жамиятни маънавий янгилашдан кўзланган бош мақсад – юрт тинчлиги, Ватан равнақи, халқ эркинлиги ва фаровонлигига эришиш, комил инсонни тарбиялаш, ижтимоий ҳамкорлик ва миллатлараро тотувлик, диний бағрикенглик каби кўп-кўп муҳим масалалардан иборат.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар