XIX əсирдиң aқыры XX əсир бaсындa шeп жaғaлық қaрaқaлпaқлaр тaрийxынaн

Краткое описание:


Президентимиз И.А.Каримов «Өзлигинди аңлаў тарийхтан басланады» деген созди айткан еди. 1 Демек биз өзлигимизди аңлаў ушын өз тарийхымызды билип алыўымыз керек. Өзликти аңлаў , ең алды менен хəр ким өзиниң насилин билиў арқалы инсанды ойятыуга хизмет етиу тийс. Себеби озлигимизди аңлаў арқалы тьарийхый ҳақиқатлықты өз орнына қоямыз, соның менен бизлер бизин жэмиетимизди жаңалаўға, өзимизди сезиўимизге үлкен тəсирин тийгизген боламыз. Демек, биз Ўатанымыздың тарийхын үйрениў арқалы, бүгинги күнниң жуўапкершилигин қалиплестиремиз. Олай болса тарийх апиўайы сенелерди корсетип, апиўайы мағлыўматлардан турмастан, тарийх философиясының тарийхқа айландырыўдан да турады. Яғний тарийх естеликлердиң дизими, қалалардын атлары, олардың дүзилген ўакты менен шекленбей сол тарийхый процесслердиң пайда болыўындагы эволюциялык процесслер, халықтың жəмийетлик руўхый динамикасын көрсетилиўи керек. Ел-журтымыз озиниң көп əсирлик тарийхыда бундай каралы каўbпли-қатерлерди неше рет бастан кеширген, олардың жабирин тартқанАвтор: Бердишов Нурлан Аманбаевич.
Издано: в 2013 году
Категория: Дипломная работа / Выпускная квалификационная работа
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив