Тупроқ шўрланишини кузги буғдой навлари уруғларини унувчанлигига таъсирини ўрганиш

Краткое описание:


1. Хоразм вилояти тупрок иклим шароитида биринчи маротаба кузги бугдойнинг нав намуналари таккослаш асосида шурланишга чидамлилиги лаборатория шароитида урганилди ва шурга чидамлилиги хусусияти буйича бахоланди. 2. Урганилган кузги бугдой навлари уруги дастлаб дистилланган сувда ивитиб ва кейин NaCl тузининг кар хил концентрацияларида ундирилганда, концентрация 10 г/л дан ошганда, айникса 16 г/л га етганда уругларнинг унувчанлигига салбий таъсир курсатар экан. NaCl тузининг концентрацияси 20 г/л га етганда урганилган навларнинг 60 фоизга якини унувчанлигини паст булиб, кузги бугдой уругларининг унувчанлиги учун чегараловчи омил деб хисоблаш мумкин. 3. Уругларнинг униб чикиб туплаш жараёнида барча бугдой нав намуналарида бирламчи илдиз системаси буйича нисбатан тез усишини кузатилди. 4. бугдой нав намуналарининг униб чикиш х,олатига тупрокнинг шурланиш даражаси уз таъсирини курсатиши маълум булди. Нав намуналарининг униб чикиш буйича курсатгичлари тупрокнинг шурланиш даражасига ва нав узгачалигига боглик булар экан. Бизнинг тажрибамизда шурланган агрофон шароитида нав намуналарининг уругларининг униб чикиттти вакти кечикиб нав намуналари буйича фарки 2-6 кунга тенг булди. Бунинг асосий сабаби шурланган мухцтда тузлар эритмасининг микдори усимликлар учун мукобил даражадан куп булишидир.Автор: Xo'janiyazova Barno.
Издано: в 2013 году
Категория: Диссертация / Магистерская диссертация
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив