Эхтимолликлар назарияси ва математик статистика

Краткое описание:


Олий таълимнинг “Менежмент” (касбий таълим), “Маркетинг” (касбий таълим), “Иктисод” (касбий таълим) ва “Менежмент” (сохалар буйича) йуналишлари буйича бакалаврлар тайёрлашнинг укув режаларида “Эхтимолликлар назарияси ва математик статистика” фанини укитилиши кузда тутилган. Бу фаннинг укув дастурида 36 соат маърузалар утилиши режалаштирилган. Ушбу тупламда 24 та маърузалар матни келтирилган булиб, кулайлик учун икки кисмга ажратилган. I кисмда «Эхтимолликлар назарияси» буйича 14 та маъруза матни келтирилган булиб, уларда бу фан буйича дастурдаги мавзулар асосан ёритилган. Бунда эхтимоллик билан боглик тушунчалар ва натижалар иктисодий мазмунли мисоллар билан тушунтиришга харакат килинган . II кисмда «Математик статистика» фани буйича 10 та маърузалар матни келтирилган. Уларда асосий статистик тушунчалар, масалалар ва усуллар буйича дастурдаги мавзулар асосан ёритилган. Барча назарий натижалар амалий мисоллар оркали мустахкамланишига харакат килинган. Хар бир маъруза бошида таянч иборалар руйхати, маъруза режаси ва адабиётларга курсатмалар, охирида эса талаба уз-узини назорат килиш учун саволлар келтирилган. Ушбу тупламда «Эхтимолликлар назарияси ва математик статистика» фанининг ишчи укув дастури ва бу фан буйича узбек тилидаги айрим адабиётлар руйхати хам келтирилган.Автор: Расулов Н.П..
Издано: в 2002 году
Категория: Другие / Текст лекций
Ваш комментарий:
Введите код с картинки:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив