Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (keyingi o‘rinlarda davlat ta’lim standarti deb ataladi) davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalarini, asosiy prinsiplarini, tarkibiy qismlarini, davlat ta’lim standartlarini joriy etish hamda davlat ta’lim standartlari talablariga rioya etilishini nazorat qilish tartibini belgilaydi.
O’zbekiston mustaqillikka erishgach, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida keng kohlamli islohatlar amalga oshirila boshlandi, “Ta’lim to’g’riisidagi” qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, umumiy o’rta ta’limning Davlat ta’lim standartlarining qabul qilininshi, darslik hamda ohquv dasturlarining yangi avlodlarning yaratilishi, ohquv-tarbiya jarayonlariga ilg’or pedagogik texnalogiyalarning kirib kelishi ta’limni tubdan yangilanishiga olib kelmoqda.
Бу услубий кўрсатмаларнинг мақсади «Электрон тижоратнинг меёрий-ҳуқуқий асослари» фани бўйича ўтказилган маъруза дарсларидан олинган назарий билимларни мустаҳкамлаш ҳамда соҳа бўйича меёрий-ҳуқуқий хужжатлар билан ишлаш ва уларни яратиш бўйича амалий кўникмаларни ҳосил қилишдан иборатдир.
Sizga tavsiya etiladigan “Biologiya o’qiтish meтodikasi” fani bo’yicha labortoriya mshg`ulotlari to`plami tasdiqlangan namunaviy dastur asosida yozilgan bo’lib, ushbu fanga doir asosiy tushunchalar va ma’lumotlar qisqa bayon etilgan, fanni chuqur va mukammal egallash uchun ko’rsatilgan adabiyotlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Sizga taqdim etilayotgan ushbu labortoriya mashg`ulotlari to`plami fanni o’rganishda hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo`llashda ilmiy va uslubiy yordam ko’rsatadi degan umiddamiz va o’z navbatida sizga omad tilaymiz.
Мазкур қўлланмада қурилиш конструкциялари ва ашёларини статик ва динамик юклар остида синашнинг назарий ва амалий масалалари ёритилган. Синашни ташкил этиш бўйича маълумотлар ҳамда қўлланиладиган асбоб-ускуна ва жиҳозларнинг тавсифлари берилган. Конструкцияларнинг зўриқиш – деформация ҳолатини белгиловчи синов ўтказиш амалий усуллари ва ўлчов параметрлари механик асбоблар, тензометрия услублари, муҳандислик геодезияси, фотограмметрия ва бошқа усуллар билан аниқлашга диққат эътибор қаратилган.
Экономическая политика Узбекистана на современном этапе реформ связана с внедрением принципов корпоративного управления, направленных на формирование эффективного механизма обеспечения баланса интересов тех, кто несет на себе риск, связанный с вло¬жением капитала (т.е. акционерами) и органами управления, должностными лицами акционерных обществ.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар