Muhammad Yiisuf sliiM'iyaimmy aaosiy mavzuai yurtga, v&tanga bo’lgan muhabbat lashkil uladi. Shotjjnng ko’plab sho'rlanJa Valajmi ko’z qorachjgiday asrashga, unirig liar Ыг fto'shasmi avaylab saqlsshga, jooi-dili bijan sevishga boLlyau da "vat balqib in rati i VltAnmi stvislj, uniiit; boy тзШу qadriyatlarmi UiahuLiish. bagVikcngJifc, oV-aro mchr-mnruwaitiliL inwniylik kabi boqiy tushuncbalaf har bir sauida o'^a >os tatzda poetik inkishof qillnwjff,: Yu^orida shoir sWHyahritig m^b^ihundaijBaini uth iisusiyat bilan ulolikla shak'llaLga ajLatjjaii urJik. Dcinak, shoir ауиазг s-tiu lllIi xususiyat^a alohida urg'u boraJi. Birincbidanh shoir vatan haiqida stie't yocar ekan. shc'Tula oniqtha la'rif-lavsif qilishga odatlrtnniaydi, ;iksmcha4 har qanday tabiat jw'mfltlaridan bir hikmat axtiri^hni faziLat deb biladi. «Lltuj imtan, Vataiiimw iihe'ririi tahLil qilib k#raylik:
O’zbek tilining barcha sathlarini, grammatik qurilishini, turli xil uslublarini va ularga xos badiiy nutq shakllarini yanada chuqurroq o‘rganish, uning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, milliy til va ijodkorlarning undan foydalanish mahorati orasidagi munosabatni belgilash bugungi kun tilshunosligi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар