Бугунги кунда жаҳонда таълим тизимининг ривожлантиришнинг методологик асосо сифатини бошқариш тараққиёти масаласи, таълим – тарбия соҳосида кӱлга киритилган ютуқлар ва ӱз ечимини кутаётган муаммоларни тадқиқ этиш устувор аҳамият касб этмоқда.
Ta'lim muassasalari oldida turgan vazifalarning muvaffaqiyatini hal qilishi ko`p jihatdan o`qituvchilarning o`z fani bo`yicha chuqur va mustahkam bilimga ega bo`lishiga hamda pеdagogik mahoratiga bog`liq. Shuning uchun ham bugungi kunda o`qituvchi va tarbiyachilarning, xalq ta'limi xodimlarining psixologiyaga oid bilimlarini kеngaytirish va chuqurlashtirish masalasiga alohida e'tibor bеrish zarurati tug`ilmoqda.
Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримов “Тафаккур” журналининг мухбири билан суҳбат чоғида, жумладан, шундай дейди: “Ҳар қандай одам ҳам ўсмирлик чоғида, эндигина вояга етиб келаётган даврида жамиятда муносиб ўрнини топиши керак. Акс ҳолда бу нарса нохуш оқибатларга, баъзан эса оғир фожиаларга, ҳатто ижтимоий ларзаларга ҳам сабаб бўлади.
O’zbek xalqi azaldan o’zining bolajonligi, oilaparvarligi bilan ajralib turadi. Albatta, farzandga mehr qo’yish, ularning qornini to’q, ustuni but qilish o’z yo’li bilan, lekin bolalarimizni go’daklik chog’idan boshlab odob-axloq, yuksak ma’naviyat va milliy g’oya ruhida tarbiyalab, voyaga yetkazish doimo dolzarb ahamiyat kasb etgan. Birinchi, Prezidentimiz I.A. Karimov ta’kidlaganlaridek, “Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta’minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo’lib yetishishiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan tarbiya o’chog’i ekanini tan olishimiz darkor” .
O‘smirlarni tarbiyalashning o‘ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari xatti – harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizimlari mavjud. SHuning uchun ham o‘smirlarni tarbiyalashda ularning xususiyatlarini to‘la hisobga olgan holda ta’lim va tarbiyaviy tadbirlarni qo‘llash zarur.
Ushbu uslubiy qo’llanma viloyatdagi umumta’lim maktablari muassasalaridagi amalitchi psixolog faoliyatini to’g’ri tashkil etib, ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda bir tizimga keltirish hamda ta’lim muassasasi o’quvchilari, o’qituvchilarining faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek, muassasada sog’lom psixologik muhitini yaxshilash maqsadida tayyorlandi.
Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда жаҳон таълими майдонига киришга йўналтирилган янги таълим тизими қарор топди. Бу жараён билан бир вақтда педогагик ўқув тарбия жараёнининг назарияси ва амалиётида сезиларла ўзгаришлар содир бўлмоқда. Таълимдаги ёндашувлар таркиби ўзгармоқда. Ва бошқача муносабатлар, педагогик менталететлар ўрганилмоқда.
Мазкур ўқув услубий мажмуа 5 А 210201 Психология (умумий психодогия) мутахассислиги бўйича магистратура талабаларига «Замонавий психология муаммолари» билан танишиш, уларга фан бўйича чуқур билим ва кўникмаларни эгаллашда катта ѐрдам беради. Магистрлар ва ѐш ўқитувчилар учун мўлжалланган.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар