Тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор аёлларда оптимал тактик ёндашувларни ишлаб чиқиш йўли билан асоратланган суправезикал обструкцияни ташхислаш ва даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади медикаментоз даволаш усулларини такомиллаштириш орқали кальцийли уролитиаз ва преуролитиаз касаллигининг комплекс даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «сийдик тута олмасликнинг (СТО) популяциялардаги тадқиқотларда тарқалиши 9,9% дан 36,1% гача ташкил қилади, аёлларда эркакларга нисбатан кўп учрайди . Сийдик тута олмаслик беморларнинг ҳаёт сифатини тушириб юборади, уларнинг ижтимоий дезадаптациясига сабаб бўлади ва руҳий-эмоционал дискомфорт чақиради. Беморлар ўз аҳволини баҳолашида юқори даражадаги субъективлик мавжудлиги касаллик белгиларини балларни жамлаган ҳолда шкала бўйича баҳолаш зарурлигини белгилайди.
Преренал анурия буйракларда қон айланишининг бузилишига олиб келадиган сабаблар натижасидир. Уларга буйраклар артериялари эмболияси, буйраклар венаси тромбози ва қон босимини жуда пасайиши билан (80 мм симоб устунидан паст) кечадиган шок,коллапс,қон кетиш,дегидратация ҳолатлари киради.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, «нефролитиаз билан касалланиш турли мамлакатларда 2 дан 12% гача ташкил этади ва янада кўпайиб боришга мойил» ва баъзи прогнозларга биноан яқин келажакда бундай беморлар сони 2 баробарга ортади. Касалланиш билан бирга нефролитиаз асоратларидан ўлим кўрсаткичи ҳам ортиши кузатилган. «Сийдик тош касаллиги ривожланиш частотасининг сўнгги йилларда ортиб бориши ҳаётнинг ижтимоий, маиший ва экологик шартларининг ўзгариши, аҳолининг урбанизацияси, гиподинамия, озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва таркибининг ўзгариши ва бошқа хатар омилларига боғлиқ».
For a long time, adrenal tumors were considered a rare disease. With the active introduction into modern medicine of modern diagnostic methods with high resolution, the number of detected adrenal neoplasms has significantly increased. Tumors of the adrenal glands occur in 0.01-1% of people, and their population frequency ranges from 1: 200 thousand to 5-7: 100 thousand.
Долгое время опухоли надпочечников считались редким заболеванием. С активным внедрением в практическую медицину современных методов диагностики с высокой разрешающей способностью количество выявляемых новообразований надпочечников значительно возросло. Опухоли надпочечников встречаются у 0,01-1% людей, и их популяционная частота составляет от 1:200 тыс. до 5-7:100 тыс.
В клинике «Бионурмедсервис» с 2011 по 2017 г. была произведена контактная уретеролитотрипсия (КУЛТ) 595 больным (321 мужчин и 276 женщин) в возрасте от 20 до 77 лет.
Буйрак усти бези касалликлари узоқ вақт кам учрайдиган касаллик ҳисобланган. Амалий тиббиётга юқори хал қилиш қобилятига эга бўлган замонавий диагностика усулларини актив киритилиши билан буйрак усти бези ўсмаларини аниқланиши анча кўпайди. Буйрак усти бези ўсмалари 0,01-1% аҳолида учрайди ва популяцияда учраш тезлиги 1:200 мингдан 5-7:100 мингача миқдорни ташкил қилади.
Под нашим наблюдением находились 59 больных в возрасте от 16 до 42 лет, оперированных по поводу варикоцеле за период с 2014 по 2017 гг.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар