Диссертация ишида полиэтилен қувурларнинг ишлаш муддатлари, уларнинг метал қувурлардан афзалликлари, уларни йтқизиш чуқурлари ва ўзаро бириктириш усуллари ёритилиб берилган.
Барча чорва турлари каби қорамолларнинг ўсиш, ривожланишига ирсий ва ирсий бўлмаган омиллар таъсир қилади. Н. П. Чирвинский (1949) буни тажрибада исботлаб берган. Унинг ѐзишича, жадал усиш ва ривожланиш ўсиш ва ривожлиниш даври мобайнида тўйдириб боқилмаган ҳайвон ўзининг ѐшлик чоғига хос хусусиятларини доим сақлаб қолади
Бугунги кунда Ўзбeкистон иқтисодиётида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотлар муваффақияти кўп жиҳатдан иқтисодиётнинг eтакчи соҳаси ҳисобланган сув хўжалиги тузилмалари самарали фаолияти билан боғлиқ қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланиши билан бeлгиланади
Шоли қишлоқ хўжалиги экинлари орасида ер юзида тарқалиш амплитудасининг чексизлиги билан ажралиб, у шимолий кенгликнинг 30 градусидан то жанубий кенгликнинг 30 градусигача тарқалган ягона қишлоқ хўжалик экини ҳисобланади. Шунингдек, ўзига хос иқлим шароитларига айниқса, сувга бўлган талаби билан ҳам ажралиб туради.
Ҳозирги даврда чорвачиликни ривожлантиришда генетик жиҳатдан маҳсулдорлиги юқори ва саноат технологиясига мослашган подани ташкил этишни тақазо этади. Республикамизда урчтилаѐтган зотларни ҳозирги замон технологиясига мослаштириш учун зот ичида селекция ишларини олиб бориш, замонавий янги зот ва типларни яратиш ҳамда жаҳондаги энг юқори махсулдорли зотлардан фойдаланиш зарурдир.
Маълумки, иқтисодий инқироз ҳукм суриб бораѐтган айни пайтда дунѐ бўйича бармоқ билан саноқли мамлакатларгина ушбу инқирозни енгиб ўтмоқда. Бу давлатлар ичида эса мустақил Ўзбекистонимиз ҳам ҳукуматимиз раҳбари И.А.Каримовнинг одилона ва оқилона сайи-ҳаракати билан иқтисодий инқирозни енгиб ўтиб бориши, ривожланган мамлакатларни ҳам лол қолдирмоқда.
Ҳозирги даврда чорвачиликни ривожлантиришда генетик жиҳатдан маҳсулдорлиги юқори ва саноат технологиясига мослашган подани ташкил этишни тақазо этади. Республикамизда урчтилаѐтган зотларни ҳозирги замон технологиясига мослаштириш учун зот ичида селекция ишларини олиб бориш, замонавий янги зот ва типларни яратиш ҳамда жаҳондаги энг юқори махсулдорли зотлардан фойдаланиш зарурдир.
Шўрланиш, грунт сувларининг юқори ҳолати ва бошқа сабабларга кўра, ҳозирда фойдаланилмайдиган суғориладиган ерлар майдони Республикада 330,4 инг гектарни ташкил этгани ҳолда, бу кўрсаткич Сурхондарѐ вилоятида 18,8 минг гектар кўрсаткичларида қайд этилган, мелиоратив - ноқулай олатдаги рлар 7,0 минг гектарни, грунт сувларининг сатҳи юқори жойлашган суғориладиган ерлар майдони 0,7 минг гектарни, жами шўрланган ерлар майдони 159,1 ектарни (58,6%) ташкил этади.
Қишлоқ хўжалиги тармоғининг мамлакат миллий иқтисодиѐти-даги ўрни жуда муҳим. Мамлакат аҳолисининг 63 % қишлоқда яшайди. Меҳнатга яроқли аҳоли андлигининг 35% қишлоқ хўжалигига тўғри келади.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар