"O'quv qo'llanmada O'zbekiston tuproqlarini o'rganish tarixi, O„zbekiston respublikasi landshaftlari, tuproqlarining mintaqaviy tarqalishi va klassifikatsiyasi, O'zbekiston tuproqlarining agrokimyoviy tavsifi, O'zbekiston respublikasining yer fondi to'g'risida ma'lumot berilgan. O'quv qo'llanma 5141000-Tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga mo'ljallangan. "
"Ushbu o'quv qo'llanmada noan'anaviy o'g'itlar, ularning ahamiyati, turlari, tarkibi, tuproq xossalariga ta'siri; noan'anaviy o'g'itlar yordamida tuproq unumdorligini oshirish; noan'anaviy o'g'it tayyorlash texnologiyasi; noan'anaviy o'g'it qo'llash bilan bog'liq ekologik muammolarga oid mavzular yoritib berilgan. O'quv qo'llanma 5A141002-Eksperimental agrokimyo magistratura mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga mo'ljallangan. "
Ўқув қўлланмада нефть ва газ қазиб олиш асослари, қудуқларни фаввора, газлифт ва насос усулларида ишлатиш, қудуқ маќсулдорлигини ошириш тадбирлари ва қудуқларни ер ости ҳамда капитал таъмири бўйича талабалар учун зарур бўлган маълумотлар келтирилган.
Маърузалар матнида Ернинг геологик тузилиши тўғрисида умумий тушунча, минераллар, тоғ жинслари тўғрисида маьлумотлар келтирилган, булардан ташқари, геологик йилнома, тектоник ҳодисалар, сейсмик районларда қурилиш ишлари, ер ости сувлари, уларнинг ҳаракатланиш қонуниятлари, табиий геологик ҳодисалар, муҳандислик - геологик жараёнлар баён этилган. Саноат корхоналари ва турар жойлар учун олиб бориладиган муҳандислик - геологик қидирув ишлари курс режасига асосан ёритилган. Шунингдек, тоғ жинсларининг физикавий - механикавий хусусиятларига ҳам тўхталиб ўтилган. Ушбу маърузалар матнида, асосан, Олий ўқув юртларининг қурилиш йўналиши бўйича таьлим олаётган талабалари учун мўлжалланган бўлиб, ундан муҳандис - техник ходимлар ҳам фойдаланишлари мумкин.
Ushbu fanidan ma’ruzalar matni O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy va O`rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan bakalavr bosqichi davlat ta'lim standartiga kiritilgan «Geologiya va Mineralogiya» prеdmеti yuzasidan namunaviy dastur asosida yoziladi. "Geologiya va Mineralogiya" fanidan ma'ruza darslarida olingan nazariy bilimlar amaliy mashg`ulot topshiriqlarini bajarish orqali yanada mustaxkamlash maqsadida tayyorlangan ushbu matnlarda gеografik qobiqning tarkibiy qismlariga oid vazifalar еtarlichi bеrilgan. Ma’ruzalar matnining mazmunini yoritishda jadval va rasm sxеmalar bеrilgan bo`lib ular talabalarning bilimlarini yanada boyitadi.
В магистерской диссертационной работе рассматривается месторождение «Денгизкуль», которой является основной сырьевой базой высокосернистого газа (ВСГ) для Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар