Халқ ҳунармандчилик турларидан зардўзлик тарихини ўрганиш. Ушбу методик тавсия «Жисмоний тарбия ва амалий фанлар таълими» кафедрасининг 2013 йил 21 июндаги йиғилишида (6-сонли баённомаси ) кўриб чиқилган ва институт илмий кенгаши йиғилишида тасдиқланган.
Xiva xonligini davlat muassasalari tarixi bo’yicha ilmiy manba sifatida to’laroq tasavvur qilishga imkon beradi. Davlat muassasalari strukturasi, vazifalari ва фаолиятларини ўрганишга имкон беради. Unda keltirilgan ma`lumotlardan O’zbekiston tarixi, O’rta Osiyo va O’zbekistonda davlat muassasalari tarixi, Xiva xonligi tarixi fanlarini o’qitishda, ushbu fanlardan o`quv-uslubiy majmualar yaratish, shuningdek, Arxivshunoslik va tarix yo`nalishida tahsil olayotgan talabalarga seminar mashulotlariga tayyorlanishda foydalanishlari mumkin.
Buxoro amirlini davlat muassasalari tarixi bo’yicha ilmiy manba sifatida to’laroq tasavvur qilishga imkon beradi. Davlat muassasalari strukturasi, vazifalari va faoliyatlarini o’rganishga imkon beradi.Unda keltirilgan ma`lumotlardan O’zbekiston tarixi, O’rta Osiyo va O’zbekistonda davlat muassasalari tarixi, Buxoro xonligi tarixi fanlarini o’qitishda, ushbu fanlardan o`quv-uslubiy majmualar yaratish, shuningdek, Arxivshunoslik va tarix yo`nalishida tahsil olayotgan talabalarni seminar mashulotlariga tayyorlanishda foydalanishlari mumkin.
Ushbu BMI ishi qadimgi va ilk o`rta asr manbalarida Markaziy Osiyo haqidagi ma`lumotlarni o`rganish asnosida, quyidagi vazifa va maqsadlarni amalga oshirishni o`z oldigi maqsad qilib qo`ygan. Mazkur maqsad o`z navbatida quyidagi vazifalarni keltirib chiqaradi: Tadqiqot qamrab olgan davriy chegara doirasida manba va adabiyotlarni tahlil etish. Markaziy Osiyo tarixiga oid yunon va lotin tillaridagi manbalarni aniqlash va o`rganish. Xitoy va hind tilidagi manbalarda Markaziy Osiyo hududidagi ijtimoiy-siyosiy ahvolni aks etishinirganish. So`g’d tilidagi manbalarni aniqlash. Turk hoqonligi davriga oid manbalarni o`rganib tahlil etish.
Bitiruv-malakaviy ishining davriy chegarasi. Tadqiqotda Farg’ona viloyatidagi davlat arxivlarini tashkil topgandan boshlab, to 2015-yilgacha bo’lgan davrdagi faoliyati va unda jamlangan hujjatlar tavsifi imkon qadar yoritiladi.Bitiruv-malakaviy ishining manbaviy asosi sifatida O’zbekiston Respublikasi arxiv sohasiga oid qonun hujjatlari, O’zbekiston- Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari, "O’zarxiv" agenthgi yillik statistik ma'lumotlari, Farg’ona, Andijon, Namangan viloyat arxiv ishi boshqarmasining 1996-2013 yillarga oid hisobotlari, O’zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivining 17-fondi "Farg’ona viloyati boshqarmasi" fondlari hamda Farg’ona, Andijon, Namangan viloyat davlat arxivlarining fond hujjatlaridan foydalanildi.
В данном работе предпринята попытка восстановления общей картины изучения колониальной системы власти на территории Туркестана в новое, новейшее время и в наши дни.В данной роботе поставлена цель - в свете нового исторического мышления критически осмыслить историю становления, эволюции и кризиса колониальной системы власти в Туркестане, комплексно проанализировать формы, методы, основные направления деятельности бюрократического аппарата во второй половине XIX - начале XX в. В контексте целевой установки определены следующие конкретные задачи: - раскрыть основные принципы организации колониальной системы власти в Туркестанской области; - исследовать структурные и функциональные изменения системы с созданием Туркестанского генерал-губернаторства; - проанализировать состав и методы деятельности военно- административных органов власти, а также новых государственное учреждений, обслуживавших систему; -раскрыть эволюцию колониальной системы власти в конце XIX - начале XX в.; - проанализировать личный состав всех звеньев чиновничьего аппарата, методы его деятельности; - выявить роль личностного фактора в механизме власти, степень его влияния на работу государственных органов и учреждений;
O’zbekiston tarixida Somoniylar davlatining o’rni beqiyos bo’lib bu davlatga asos solgan Ismoil Somoniydir. U o’rta asrlarning qobiliyatli, shijoatli, serg’ayrat va nihoyatda zukko tajribalari davlat arbobi edi. So’zimning isboti mamlakatni boshqarishda birinchi qilgan ishi mamlakat tinchligi edi, ya’ni mamlakatga xavf solib turgan ko’chmanchi qipchoqlardan hududni tozaladi. Va Ismoil o’zini “men tirik ekanman, Buxoro devori menman “ degan gaplari so’zimning isboti. U Movarounnahr tarixida 1-bo’lib markazlashgan davlatga asos solgan. Uning davrida islom dini ham rivoj topdi. Somoniylar davridan boshlab islom dini bilan shug’ullanuvchi ustod atamasi shayxulislom nomi bilan almashtirilgan.
1951-1990 йиллар даврий чегарасида мавзуга оид бирламчи ва тарихий манбалар таҳлили асосида Ўзбекистонда ирригация тизимининг ривожланиши, амалга оширилган суғориш тадбирларининг натижалари ва уларнинг оқибатларини очиб беришдан иборат.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар