Moybo`qlarning asosiy plenka hosil qiluvchi komponenti ba’zi bir o`simliklarning urug`laridan olinuvchi o`simlik moylari hisoblanadi. Moylar quriganda qanday plenka hosil qilishiga qarab uch guruxga bo`linadi. Birinchi guruhni zig`ir turidagi moylar tashkil etadi. Ular juda tez qurib, mustahkam bo`ladi, organik eritgichlarda erimaydi. Bu guruhga: zig`ir, kandir moyi va boshqa moylar kiradi. Ikkinchi guruhni ko`knori turidagi moylar tashkil etadi. Plenka hosil qilish qobiliyati birinchi guruhga nisbatan pastroq, uzoqvaqtda quriydi. Olingan plenka organik suyultirgichlarda qisman eriydi, qizdirilsa yumshab, erib ketadi.
Tasviriy san’at o’qituvchisi boshqa fanlar o’qituvchilari kabi birinchi navbatda eng yuksak fazilatli ahloqiy pok, iymon va e’tiqodli, halol va sofdil, yoshlarga nisbatan mehribon, o’zbek xalqining urf – odatlari, an’analarini yaxshi biladigan shaxs bo’lishi kerak
Vatanimizda mustaqillik sharofati bilan amalga oshirilayotgan keng ko’lamli islohatlarning muhim yo’nalishi hisoblangan ta’lim tuzimini rivojlantirishga qaratilgan ishlar tizimida yoshlarimizda milliy tarbiyamizga xos sifatlarni shakllantirishga yo’naltirilgan tadbirlar ham alohida o’rin tutadi.
Талабалар oнгига педагoгика, псиxoлoгия, «Мeҳнат таълими ўқитиш метoдикаси», мутаxассислик ва маxсус фанлар бўйича oлган билимларининг яxлит мужассамлашган мoделини шакллантириш, уларни чуқурлаштириш амалда синаб кўриш, шунингдек, педагoгик амалиёт oрқали уларни келгусидаги педагoгик фаoлиятига тайёрлаш мақсадида «мeҳнат таълими ўқитиш метoдикаси» фани бўйича маъруза машғулoтларидан ташқари амалий ва амалий лабoратoрия машғулoтлари ўтказилади. Бу ҳар иккала турдаги машғулoтлар ўз oлдига қўйилган мақсади, ўрганиш oбъекти мазмуни, ташкилий шакл ва метoдлари билан бир-биридан фарқланади.
60 йилларда Тожикистон тасвирий санъатини алоҳида таъкидлаш жоиз, чунки бу вақтдаги тасвирий санъатнинг ривожланишига икки ҳил сабабни кўрсатиш мумкин: Илк бошланғич ўн йилликда қатор тенденциялар кўзга ташлана бошлайди ҳамда кўп йиллар давомида шаклланади. Ижодкорларнинг замонавий мавзуларга мурожати, теварак атрофни ўраб турган ҳарактерли мотивларга қизиқиш, рассомларнинг ижодини кенгайишига олиб келади. Рассомларнинг икки истаклари том маънода улар яратган асарларида ўз жумбоғини топди.
Ushbu uslubiy qo‘llanma Oliy ta’lim Davlat standarti asosida bakalavrlar tayyorlash uchun mo‘ljallangan “Chizma geometriya, chizmachilik va muhandislik grafikasi” fanlarining namunaviy dasturlari asosida yaratilgan, qo‘llanmadagi topshiriqlar “Chizma geometriya”ning asosan barcha nazariy va amaliy materiallarni o‘z ichiga olgan masalalar bo‘lib, o‘quv rejasida mazkur fanga ajratilgan soatlar (jumladan, mustaqil ish uchun 68 soat) hajmida talabalarning mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha uslubiy tavsiyalarni aks ettiradi.
Ушбу ўқув қўлланма Халқ таълими вазирлигининг 2012 йил 3 сентябр¬даги 259-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ёш мусаввир” тўгараги ўқув дастурига мувофиқ ишлаб чиқилди. Мазкур ўқув қўлланма “Баркамол авлод” болалар марказлари, таълим муассасалари, меҳрибонлик уйлари ва маҳаллалар қошида ташкил этилган “Ёш мусаввир” тўгарак раҳбарлари учун тавсия қилинади.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар