Тадқиқотнинг мақсади сурункали гелиотрин гепатит ва иммунокоррекция шароитида пейер пилакчаларининг структур-функционал хусусиятларини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади: суякни репаратив регенерациясини оптималлаштиришда маҳаллий ва тизимли омиллар таъсири механизмларини морфологик баҳолашдан иборат.
Тадқиқотнинг мақсади. ингичка ичакнинг морфометрик кўрсактичларнинг меъёрда ва кўкрак сути орқали ўтган которан таъсиридаги қиёсий тавсифини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Она организмига пестицидлар сурункали таъ-сир эттирилган шароитда туғилган авлодда илк постнатал даврларда гипо-физар-тироид ва гипофизар-адренал тизим шаклланишининг структур-функционал хусусиятларини очиб бериш.
анализ аутопсийных случаев от диа- рейных болезней, когда этиологически не были выяв¬лены бактериальные инфекции. Материал и методы ис¬следования. Нами был праведен анализ материалов 17 смертельных случаев детей от 6-месячного возрастало 2,5 лет, 11 из них мальчики.
Таълим тизимини ислох килиш конунида мутахассис тайёрлаш ишида сифат узгаришга, яъни бозор шароитида ракобатдош кадр тайёрлашга катта эътибор берилган. Илм олиш, касб эгаллашда мажбурий аудитор дарслар салмогини камайтириш, укитувчи рахбарлигида талаба мустакил ишини сифати ва самарадорлигини ошириш кузда тутилган. Шу муносабат билан 2005 йилда эълон килинган Вазирлар махкамасининг «Талаба мустакил ишини ташкил этиш, назорат килиш ва бахолаш тартиби тугрисида» № 34 сон буйрук ва намунавий низомда: Олий таълим муассасалари талабаларида муайян укув ишларини мустакил равишда бажариш, керакли маълумотларни излаб топиш ва тахлил килишга ургатиш хамда шу асосда маъсулиятли ечимлар кабул килиш куникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш, шунингдек, барча бакалаврият таълим йуналишлари ва магистратура мутахассисликлари давлат таълим стандартларида кузда тутилган талаба мустакил иши учун ажратилган укув юкламаларни тулик ва самарали бажаришни илмий-услубий таъминлаш долзарб масала килиб куйилди.
Morfologiya (yunoncha morphe – «shakl», logos – «ta’limot») so‘z va uning grammatik xususiyatlari haqidagi ta’limotdir. Morfologiyada so‘zning morfologik tuzilishi, yangi shakl va ma’nolar hosil qilishi bilan bog‘liq qonun-qoidalar o‘rganiladi. Morfologiyada so‘zlar mushtarak yoki farqli bеlgilari umumlashtirilgan holda turkumlarga ajratib o‘rganiladi. So‘z lеksikologiyada lеksik birlik sifatida, morfologiyada esa grammatik birlik sifatida o‘rganiladi.
Атлас Гистология цитология ва эмбриология. Тиббий олий ўқув юртларидаги гистология цитология ва эмбриология ўтадиган дастус асосида яратилган.Уни тузишда шу кунга қадар яратилганатласлардан фойдалинган ва кўп йиллик тажрибага асосланган
Morfologiya (yunoncha morphe – «shakl», logos – «ta’limot») so‘z va uning grammatik xususiyatlari haqidagi ta’limotdir. Morfologiyada so‘zning morfologik tuzilishi, yangi shakl va ma’nolar hosil qilishi bilan bog‘liq qonun-qoidalar o‘rganiladi. Morfologiyada so‘zlar mushtarak yoki farqli bеlgilari umumlashtirilgan holda turkumlarga ajratib o‘rganiladi. So‘z lеksikologiyada lеksik birlik sifatida, morfologiyada esa grammatik birlik sifatida o‘rganiladi.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар