Understanding plant anatomy is not only fundamental to the study of plant systematics and palaeobotany, but is also an essential part of evolutionary biology, physiology, ecology, and the rapidly expanding science of developmental genetics. In the third edition of her successful textbook, Paula Rudall provides a comprehensive yet succinct introduction to the anatomy of flowering plants.
Методическое пособие по «Биологии человека (анатомия)» раздел Остеология и Миология подготовлено в связи с технически устаревшими литературными источниками, где нет четко выделенного материала, необходимого для студента биолога бакалавра. Пособие является первой частью в цепи последующих разделов по анатомии человека. Также содержит материал для активизации всех форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ согласно с программой курса.
Анатомия человека – это наука о происхождении и развитии, формах и строении человеческого организма. Анатомия изучает влияние формы тела человека и его частей, отдельных органов, их конструкцию, микроскопическое строение, происхождении человека. В задачи анатомии входит также познание основных этапов развития человека в процессе эволюции, формирования человеческого организма в условиях внешней среды, особенностей строения тела и отдельных органов в различные возрастные периоды.
Cфинктер сақловчи жарроҳлик амалиётини ўтказишни асослаш мақсадида патоморфологик ва иммуногистокимёвий мезонларни ишлаб чиқиш йўли билан тўғри ичак хавфли ўсмалари билан оғриган беморларнинг даволаш натижаларини такомиллаштириш.
Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlari o‘quvchilariga mo‘ljallangan. O‘quv qo‘llanmada tasviriy san’atning asoslaridan biri bo‘lmish plastik anatomiya haqida ma’lumot berilgan. Xususan, plastik anatomiyaning vujudga kelish tarixi, odam tayanch organlari sistemasi, suyak va bo‘g‘imlarning birlashuvi, muskullar sistemasi, yuzning ayrim bo‘laklari, tana qismlarining sathi va nisbatlari batafsil bayon etilgan. Shuningdek, o‘quv qo‘llanmada skeletning biriktiruvchi roli, uning qismlarining fazoda harakatlanishi, muskul massivlari harakatida gavdaning turli qismlaridagi o‘zgarishlari va uning plastikasiga anatomik elementlarning ta’siri keltiril gan. Kitobdan «Òasviriy san’at» bakalavr yo‘nalishi talabalari hamda shu sohaga aloqador bo‘lgan barcha mutaxassislar foydalanishi mumkin.
Ushbu o‘quv qo‘llanmada hayvonlar organizmida kasallik kelib chiqish sabablari va nazariyalari, rivojlanish mexanizmi, organizmning reaktivligi haqidagi tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, organizmdagi umumiy tiðik patologik jarayonlar, ya’ni mahalliy va umumiy o‘lim, giðo va giðerbiotik jarayonlar, qon va limfa aylanishining buzilishi, yallig‘lanish hamda issiqlik almashinuvining buzilishidagi patologoanatomik o‘zgarishlar yoritilgan.
Қон айланиш системасига юрак артерия, капиллярлар, вена ва лимфа томирлари киради. Юрак ва томирлар одам организмида қоннинг тўхтовсиз ҳаракатланишини таьминлайди.

Сўровнома

Оцените работу движка

Бошқа сўровномалар